aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Zpráva dozorčí rady společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci přednesená na náhradní valné hromadě konané dne 4. listopadu 2011

(11. 11. 2011) Níže je uveden text Zprávy dozorčí rady, jak byla přednesena na náhradní valné hromadě společnosti HPH konané dne 4. listopadu 2011.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010
 
V průběhu roku 2010 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, a tak pracovala dozorčí rada jako tříčlenná ve složení ing. Jan Kašpar, Jakub Sedláček a Tomáš Berka. V srpnu roku 2011 z osobních důvodů rezignoval na svojí funkci v dozorčí radě ing. Jan Kašpar a z tohoto důvodu byl s účinností do příštího zasedání valné hromady na jeho místo kooptován zde přítomný pan Milan Franta, který více než 8 let pracoval pro HPH a byl proto vhodným kandidátem.
 
Dozorčí rada byla v průběhu roku 2010 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti.  Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se namátkově  o řádném řízení společnosti v likvidaci. 
 
Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti i vypořádání soudních sporů s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit likvidační zůstatek.
 
Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.
 
Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2010, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč) :
 
 
aktiva celkem, netto            20 762 067      pasiva celkem   20 762 067        výnosy           2 023 
dlouhodobý majetek, netto                0       vlastní kapitál   20 484 212        náklady          9 534 
oběžná aktiva, netto            20 761 902      cizí zdroje              276 887        ztráta          -7 511 
časové rozlišení, netto                    165      časové rozlišení            968        zisk po zdanění    0 
 
 
Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2010 byla podrobena auditu auditorem. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a nemohla se ztotožnit se závěrem auditora, že by účetní závěrka podávala ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví by bylo vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
 
Dozorčí rada konstatuje, že jí likvidátorem společnosti nebyla umožněná řádná kontrola účetnictví a souvisejících podkladů v rámci její zákonné kontrolní a dozorové působnosti podle § 198 obchodního zákoníku, zejména však jí byla prakticky znemožněna kontrolní činnost ve smyslu § 197 odst. 2 obchodního zákoníku.
 
První žádost dozorčí rady ze dne 3. 8. 2011 o nahlédnutí do záznamů a dokladů společnosti vyřídil likvidátor tak, že ve svém bytě předestřel členům dozorčí rady 4 šanony dokumentů a to ještě za trvalé přítomnosti třetí osoby – družky likvidátora. Následně si dozorčí rada proto vynutila kontrolu v jiném, důstojnějším prostředí tzn. v kanceláři placené společností, avšak ani zde likvidátor nepředložil kompletní účetnictví společnosti včetně souvisejících dokladů, resp. nepředložil likvidátor dozorčí radě ty části účetnictví, které má nebo by měl mít k disposici.
 
Ani další kontrola resp. pokus o pokračování v již započaté kontrole uskutečněné o týden později, nebyla úspěšná, neboť likvidátor pro změnu bránil dozorčí radě pořizovat si kopie některých sporných dokumentů, na které dozorčí rada narazila, a to ani vlastním záznamovým zařízením. Následovaly ještě další tři pokusy o kontrolu v kanceláři placené společností, avšak likvidátor původní slib předložit dozorčí radě kompletní účetnictví nedodržel. Tak například likvidátor konstatoval, že část účetnictví nemá a má jej POLICIE ČR, aniž upřesnil, o jakou část se má jednat, pak prohlásil, že kontrola dozorčí rady se nemůže vztahovat na účetnictví před rokem 2010, neboť účetní závěrky do roku 2009 byly již schváleny valnými hromadami a dozorčí rada by tak dle názoru likvidátora přezkoumávala rozhodnutí valné hromady, při posledním pokusu o kontrolu ze dne 22. 9. 2011 likvidátor účetnictví za rok 2011 vůbec neměl k disposici a dozorčí rada tak neměla možnost prověřit kontinuitu vybraných dokladů a položek. Při kontrolách v kanceláři placené společností byly přítomny i cizí osoby, jejichž vztah ke společnosti HPH nebyl nijak vymezen, jedna osoba se například prezentovala jako „asistent likvidátora“ a o obecně o těchto osobách likvidátor tvrdil, že jsou tam z jeho „pověření“, což nebylo doloženo.
 
Jak již bylo uvedeno, narazila dozorčí rada na podivnosti, jako byly např. opakované nestandardní výdaje společnosti ve formě proplacených zálohových faktur vystavených na neobvykle vysoké částky, a to za poskytování právních služeb, které příjemce těchto částek (společnost VABERG s.r.o.) nebyl oprávněn poskytovat. Z těchto ani z jiných sporných dokladů nebylo dozorčí radě umožněno dokonce ani si pořídit fotokopie v rozporu se smyslem zákona. Agenda obsahující důležité smlouvy společnosti nebyla dozorčí radě předložena vůbec.
 
Ze všech těchto důvodů dozorčí rada nedoporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2010.
Možná by mohla padnout otázka, proč dozorčí rada účetní závěrky až do roku 2009 včetně doporučovala schválit, aniž by měla jakékoliv výhrady. Příčinou změny stanoviska dozorčí rady je skutečnost, že dozorčí rada získala hodnověrné informace o závažných pochybeních v hospodaření společnosti, které jí, jak bylo uvedeno, nebylo umožněno prověřit.
 
 
 
V Praze dne 4. 11. 2011
                                                                  ___________________________________
                                                                                  
                                                            Jakub S e d l á č e k
                                                                                    předseda dozorčí rady