aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Kdy bude valná hromada HPH?

(03. 12. 2012) S přicházejícím koncem roku se opět opakují dotazy akcionářů, kdy představenstvo svolá valnou hromadu HPH. Už jednou byly na těchto stránkách OSMA akcionářům sděleny problémy, které svolání valné hromady znemožnily a nadále znemožňují a které jsou mimo kompetenci a možnosti představenstva je odstranit.
Z informací, které poskytuje OSMA je akcionářům HPH  známo, že zákonný termín VH 2011 nemohl být představenstvem dodržen, neboť likvidátor neposkytl představenstvu auditovanou účetní závěrku 2011 a neposkytl ji doposud, ačkoliv sliboval, že bude vyhotovena do 15. května. Do sbírky listin byla založena až za dva měsíce 17. července 2012. K tomu protiprávně zabránil dozorčí radě splnit její zákonnou povinnost provést kontrolu účetnictví (totéž provedl i před valnou hromadou 2010) a navíc odmítá stále splnit usnesení VH 2010, tedy umožnit schválenému auditorovi uskutečnit audit. Podal dokonce na schváleného auditora dvě stížnosti a audit odmítá stále, třebaže mu Rada pro dohled nad veřejným auditem ve vyřízení druhé ze stížnosti sdělila, že audit může provést jedině valnou hromadou schválený auditor, kdyby to učinil kdokoliv jiný, byl by audit neplatný.
 
Přestože byl již několikrát představenstvem písemně vyzván, aby plnil své zákonné povinnosti, likvidátor Častorál vůbec na tyto písemné výzvy nereaguje, aniž by vysvětlil důvody svého protiprávního jednání. Vzhledem k tomuto nesmyslnému postoji, který vůči dozorčí radě i představenstvu a prakticky ke všem akcionářům HPH zaujal, požádalo představenstvo likvidátora Častorála  o písemnou záruku, že vyžádá  pro VH nepostradatelný výpis emitenta a podepíše smlouvy se všemi subjekty, podílejícími se na organizaci valné hromady a splní všechny náležitosti pro VH, které jsou výhradně v jeho kompetenci. Jedinou jeho odpovědí je i nadále sveřepé mlčení.
 
Za těchto okolností nemůže představenstvo řádnou valnou hromadu svolat, neboť na ní nemůže akcionářům předložit auditovanou účetní závěrku a dozorčí rada se nemůže bez provedené kontroly účetnictví k účetní závěrce odpovědně vyjádřit. Předložit akcionářům účetní závěrku bez auditu a bez řádně provedené kontroly účetnictví představenstvo HPH odmítá, neboť za uvedených okolností nemůže mít jistotu, zda účetní závěrka likvidátorem dodaná do sbírky listin, je vůbec důvěryhodná. Spíše vyvolává podezření, že je to jen kus papíru, vzbuzující pochybnosti, zda je s majetkem HPH nakládáno skutečně s péčí řádného hospodáře. Z čehož vyplývá, že řádná valná hromada může být svolaná až likvidátor Častorál začne plnit své zákonné povinnosti a především přestane bránit kontrole účetnictví a auditu, což trvá už půldruhého roku.
 
Jen pro dokreslení celé situace kolem kontroly účetnictví. Když minulý rok oznámila dozorčí rada, že chce začít s kontrolou účetnictví za rok 2010, likvidátor Častorál okamžitě přikázal svému tehdejšímu asistentovi, aby bleskově přestěhoval celé účetnictví ze smíchovské kanceláře HPH do Častorálova soukromého bytu v Modřanech. Zřejmě je tam pro jistotu doposud. Dost pozoruhodné jednání likvidátora, který tvrdí, že účetnictví HPH je průhledné a v naprostém pořádku. Tak čeho se bojí? Tehdy se první marný pokus dozorčí rady o kontrolu účetnictví odehrál v tomto bytě (přes protesty DR) a dokonce za aktivní účasti družky pana likvidátora (vzdor opět marným protestům DR), která u toho neměla vůbec co dělat. U kontroly účetnictví dozorčí radou rovněž nemá co dělat ani sám likvidátor, nicméně trval na své přítomnosti, což si vymohl pohrůžkou, že jinak se kontrola nebude konat.